Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Σκέψου Υπεύθυνα

GRINCO ΑΕΒΕ | Εταιρική Υπευθυνότητα

Η εταιρεία| Ανθρώπινο Δυναμικό| Βασικές Αξίες|Η GRINCO άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράση της, αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής) η εταιρεία συνεισφέρει στην παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη στο μερίδιο που της αναλογεί, μέσω της παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων αναλύοντας όλους τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.